GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Osobné údaje zákazníka sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov.

2. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely založenia účtu, využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. Predávajúci využíva zodpovedajúce technické a organizačné prostriedky, zaisťujúce ochranu spracovávaných osobných údajov.

4. Osobné údaje zákazníka poskytnuté vrámci internetového obchodu alebo získané na základe aktivít na internete alebo prostredníctvom aplikácie budú predávajúcim spracovávané za konkrétnym popísaným účelom, uvedeným v zodpovedajúcom formulári internetového obchodu a podrobne popísaných v internej smernici o ochrane osobných údajov, dostupných v internetovom obchode.

5. Zákazníkovi zásadne, v závislosti od využívania konkrétnych funkcionalít, prináleží právo podať sťažnosť príslušnému úradu ochrany osobných údajov, právo na námietku, právo na prístup k jeho osobným údajom, právo na žiadosť o ich opravu, vymazanie, obmedzené spracovanie alebo prenositeľnosť.

6. Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú prístupné pod odkazom "Podmienky ochrany osobných údajov" dostupnom v internetovom obchode.

Ochrana osobných údajov

Základné informácie

Webové stránky www.attilaoros.sk a www.attilaoroseshop.sk sú prevádzkované firmou Attila Oros, IČO: 34954589, so sídlom Horné Semerovce 188, 93584 (ďalej len "Attila Oros"). V zmysle účinných právnych predpisov na ochranu osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( "GDPR"), je Attila Oros správcom Vašich osobných údajov. Správcom osobných údajov je ten, kto určuje účel a prostriedky spracovania, zjednodušene teda ten, kto rozhoduje o tom, prečo a ako sú osobné údaje spracovávané.

Naše kontaktné údaje:

E-mail: attilaoros72@gmail.com

Adresa: Horné Semerovce 188, 93584 Horné Semerovce

Druh spracovaných osobných údajov

Z jednotlivých kategórií spracovávame nasledovné osobné údaje:

Identifikačné údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým titul, meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné údaje, história objednávok - údaje o jednotlivých objednávkach;

Kontaktné údaje, ktoré zahŕňajú e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, telefónne číslo, členstvo v našom vernostnom programe;

Finančné údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie o platobnej karte a bankovom účte;

Údaje o nákupoch, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o nákupe a spracovanie objednávok (napr. Číslo košíka, číslo objednávky, čiastku k úhrade, menu, prípadnú zľavu, spôsob dopravy, počet položiek, číslo výrobku atď.); záznamy o platbách, ktoré sme od Vás dostali (prípadne o platbách, ktoré ste Vy dostali od nás) a podrobnosti o ďalších produktoch, ktoré ste od nás dostali, a komunikáciu týkajúcu sa Vašich objednávok;

Technické údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o zariadeniach, ktoré používate na prístup k našim webovým stránkam, IP adresu, prihlasovacie údaje, užívateľské meno a heslo, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma a umiestnenie a informácie o používanom operačnom systéme;

Údaje o preferenciách, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie o Vašich nákupoch, objednávkach, záujmoch, ktoré sa tykajú našich produktov a ďalej potom spätnú väzbu, ktorú ste nám poskytli.

Získanie osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame primárne od Vás, a to keď svoje osobné údaje zadáte na našich webových stránkach (napr. Ak vyplníte formulár) alebo s nami komunikujete či už elektronicky, poštou, telefonicky alebo akokoľvek inak. Jedná sa najmä o prípady, keď

- si vytvoríte účet alebo nakúpite na našich webových stránkach;

- sa stanete členom nášho vernostného programu;

- nás kontaktujete, pretože máte otázku, alebo aby ste nahlásili problém (napr. telefonicky či e-mailom).

Newsletter zasielame.

Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu potrebnom na daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná pre splnenie daného účelu. Pre každý účel spracovania musíme mať potom ako správca osobných údajov právny základ. V Attila Oros spracovávame osobné údaje, keď:

- nám k tomu udelíte súhlas;

- je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. Aby sme mohli spracovať Vašu objednávku a odoslali Vám objednaný tovar, ale aj aby sme Vás mohli obslúžiť v rámci našej zákazníckej podpory);

- máme na spracovanie na konkrétny účel oprávnený záujem;

- nám právny predpis ukladá pre určitý účel osobné údaje spracovávať.

Účel spracovania osobných údajov

Zriadenie účtu pre nového zákazníka:

kategória spracovaných údajov - identifikačné, kontaktné

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy

Spracovanie a doručenie Vašej objednávky (vrátane aktualizácií o stave objednávok, spracovanie platby a prevencia podvodného konania):

kategória spracovaných údajov - identifikačné, kontaktné, finačné, technické

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy

Komunikácia s Vami (vrátane zasielania akýchkoľvek informácií, ktoré si od nás vyžiadate, informácií o zmenách týkajúcich sa našich obchodných podmienok a tejto informácie o spracovaní osobných údajov):

kategória spracovaných údajov - identifikačné, kontaktné, údaje o Vašich preferenciách

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy, oprávnený záujem

Doba spracovania a uchovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchováme len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, ktoré sú uvedené vyššie, alebo tak dlho, aby sme dodržali zákonné požiadavky. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracovanie po dobu, dokedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu môžete kedykoľvek podať námietku.

Okruh osôb, ktorým sú údaje sprístupnené

Vaše osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi príjemcami:

s našimi dodávateľmi (pri výrobe okuliarov za účelom vyhotovenia garančnej karty dioptrických šošoviek, predovšetkým prepravnými spoločnosťami, s dodávateľmi IT a prípadne s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú svoje služby;

Na základe právnych predpisov môžeme byť za určitých predpokladov povinní Vaše osobné údaje zdieľať s tretími osobami (napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní atď.). Jedná sa o našu zákonnú povinnosť.

Spôsob spracovania a uchovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne aj automatizovane v elektronických informačných systémoch, v elektronickej alebo papierovej forme. Vaše osobné údaje sú spracovávané predovšetkým našimi zamestnancami a spracovateľmi. Prijali sme primerané bezpečnostné opatrenia (najmä technické a organizačné), aby sme ochránili Vaše osobné údaje pred akoukoľvek náhodnou stratou, zničením, zneužitím, poškodením, neoprávneným alebo nezákonným prístupom. So spracovateľmi, ktorí pre nás ako správcovia spracúvajú Vaše osobné údaje, sme uzavreli relevantné zmluvy tak, aby bola zaručená adekvátna ochrana Vašich osobných údajov. Zamestnanci a spracovatelia, ktorí sa podieľajú na spracovanie Vašich osobných údajov sú viazaní mlčanlivosťou.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Kedykoľvek počas spracovania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúcich práv:

Právo na prístup. Máte právo získať potvrdenie o tom, či a aké osobné údaje o Vás spracovávame vrátane práva na kópie osobných údajov, ktoré spracovávame.

Právo na opravu a doplnenie. Ak zistíte, že sú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu a aktualizáciu.

Právo na vymazanie. V niektorých prípadoch nás máte právo osloviť so žiadosťou o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Berte prosím do úvahy, že vymazanie osobných údajov nie je možné vykonať, pokiaľ je ich spracovanie nevyhnutné.

Právo na obmedzenie spracovania. V niektorých prípadoch, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať Vaše osobné údaje, máte právo nás požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Ak Vašej žiadosti vyhovieme, obmedzíme spracovanie osobných údajov na nevyhnutné minimum (a údaje spravidla nebudeme ďalej aktívne spracovávať). V našich systémoch zaznamenáme, že sa na dané údaje vzťahuje obmedzenie. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme v úmysle v spracovávaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom vopred informovať.

Právo na prenosnosť. Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracovávame, odovzdali (a to v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) tretej strane (inému správcovi údajov), ktorého uvediete vo Vašej žiadosti. Berte prosím do úvahy, že toto svoje právo môžete uplatniť, len ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, alebo na účely plnenia zmluvy a zároveň je spracovanie automatizované.

Právo podania sťažnosti u dozorného orgánu. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu povinností stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, alebo na inom úrade členského štátu Európskej únie, ktorý je poverený dozorom nad dodržiavaním povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

Právo vzniesť námietku

Okrem vyššie uvedených práv máte tiež právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Námietku je možné vzniesť vtedy, keď je právnym základom spracovania osobných údajov oprávnený záujem správcu, alebo tretej strany (prípadne vtedy, keď je právnym základom spracovania plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci).

Námietku môžete vzniesť tiež v prípade, keď spracovávame Vaše údaje na účely priameho marketingu (na základe právneho titulu oprávneného záujmu), vrátane profilovania s cieľom nájsť pre Vás tie najvhodnejšie a najzaujímavejšie ponuky.

Ak vznesiete proti spracovaniu námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, a to dovtedy, kým sa nepreukážu závažné dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, alebo právami a slobodami. Ak sa rozhodnete uplatniť voči nám akékoľvek z vyššie uvedených práv, napíšte nám prosím správu na e-mailovú, alebo poštovú adresu uvedenú vyššie. Vezmite prosím do úvahy, že ak uplatníte svoje právo, musíme si byť istí Vašej identity. Preto Vás v niektorých prípadoch môžeme požiadať o jej doloženie.

V prípade uplatnenia akéhokoľvek vyššie uvedeného práva Vás bez zbytočného odkladu písomne ​​informujeme o spôsobe vybavenia Vašej žiadosti.

Zmeny informácie

Túto informáciu o spracovaní osobných údajov môžeme v budúcnosti upravovať či aktualizovať. Pokiaľ vykonáme zmeny, zistíte to okrem iného tak, že bude aktualizovaný dátum poslednej úpravy uvedenej v úvode tejto informácie. Pokiaľ vykonáme zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie, upozorníme Vás na to tiež iným vhodným spôsobom (napr. e-mailom). Odporúčame, aby ste informáciu o spracovaní osobných údajov čítali pravidelne, a boli tak informovaní o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako môžete chrániť svoje súkromie.

Posledná aktualizácia: 25. 5. 2018